Click aici! - Donează şi vei avea mai multe! - Finanţează şi vei fi deasupra tuturor! - Click aici!
Click oferta de carte Dorin M
Energia regenerabilă
...Catre paginile de studiu - To Study...Catre paginile de distractie - To Entertain...Catre paginile de lucru - To Work...Catre paginile de afaceri - To Affair Sectiune Affair cumpara dorinm.... Buton Austria


             Generalităţi
           
            Sursele de energie de care a dispus omul de-a lungul timpului au fost destul de variate, plecând de la arderea diferitelor materiale combustibile, utilizarea forţei vântului sau a apei şi terminând cu forţa animală sau umană.
             Energiile regenerabile sunt considerate a fi energiile care provin din surse care fie că se regenerează de la sine în scurt timp, fie că pot fi considerate practic inepuizabile. Astfel de surse regenerabile sunt energia solară, energia eoliană, energia apei (hidraulică - a apelor curgătoare, mareelor - fluxul şi refluxul mărilor şi oceanelor şi energia potenţială osmotică, energia geotermică - energia termică de adâncime/ presiune a Pământului, şi energia de biomasă. Toate aceste forme de energie sunt valorificabile putând servi la generarea curentului electric, producerea apei calde, etc.

            Dacă vom căuta să vedem care este izvorul nostru real de energie vom identifica imediat că totul provine de la soare (indiferent cum vom încerca să argumentăm lucrurile orice raţionament ne întoarce la soare).
Echilibrul energiei solare            Dar, principala formă de energie utilizată a fost cea produsă de arderea materialelor combustibile. Aceste materiale combustibile sunt reprezentate fie de elemente minerale, rare şi dificil de utilizat, fie elemente care au rezultat prin conversie de energie. Această conversie se referă la transformarea energiei solare în cărbune, petrol (hidrocarburi) şi gaze, transformare care a avut loc în timp, pe parcursul milioanelor de ani.
             Conversia de energie la care ne refeream anterior este expresia unui mic procent de energie ce a fost înmagazinată constant fie, iniţial, în realizarea unui mediu de dezvoltare al elementelor vieţii, fie ulterior, în crearea vieţii cu tot ceea ce a însemnat ea (acumularea energiei de-a lungul milioanelor de  ani prin intermediul ei, mai precis prin crearea depozitelor fosile, etc.).
            Aceste materiale combustibile sunt, totuşi, neregenerabile, iar energia produsă din aceste surse se numeşte energie neregenerabilă. De ce se foloseşte acest termen? Pentru că utilizarea acestor materiale duce la pierderea lor ireversibilă prin transformarea lor în materiale inutilizabile (şi, deseori, dăunătoare) având ca rezultat producerea de energie.
            Deci, dacă vom analiza puţin situaţia astfel creată vom sesiza că au rezultat materiale inutilizabile şi o cantitate de energie care, la acest moment, se află "investită" într-o foarte mică măsură în produsele tehnologice de care dispunem (produse refolosibile, tehnologie propriu-zisă, etc.). Pentru a avea asigurată o continuitate anume a vieţii cu care ne-am obişnuit se pare că avem unele soluţii numite "regenerabile" dar, la acest moment, sunt prea puţin utilizate şi se cere asigurarea unui fond general care să poată susţine actualul nostru mod de viaţă.
            Suplimentar, datorită evoluţiilor atât climatice cât şi a nivelului resurselor fosile (care se epuizează rapid, mai ales în condiţiile de consum intens din zilele noastre), a devenit imperativ necesară utilizarea acestor "energii neconvenţionale" reprezentate de sursele de energie nefosile, respectiv: eoliană, solară, aerotermală, geotermală, hidrotermală şi energia oceanelor, energie hidraulică, biomasă, gaz de fermentare a deşeurilor, denumit şi gaz de depozit, şi gaz de fermentare a nămolurilor din instalaţiile de epurare a apelor uzate şi biogaz.
             Mai mult, utilizarea energiilor regenerabile, mai ales începând cu anii '80, a început să fie stimulată, prin diverse pârghii, de un număr din ce în ce mai mare de state, totalul puterii energetice instalate crescând exponenţial.

             Exploatare

             Din multe puncte de vedere, utilizarea energiei regenerabile de către om a startat din cele mai vechi timpuri. Energia solară a avut aplicaţii reduse legate în special de anumite prelucrări ale alimentelor şi băuturilor, uscarea cu ajutorul acestei energii a unor materiale de construcţii şi putem merge, cel mult, până la celebra şi contestata concentrare cu ajutorul oglinzilor a energiei solare asupra corăbiilor inamice de către Arhimede în cazul asediului Siracuzei. Bineînţeles că sunt multe alte utilizări secundare dar nu se poate afirma că au fost activităţi structurate de exploatare.
             Cu energia eoliană este cu totul altă poveste. La început energia vântului (eoliană) a fost transformată în energie mecanică, fiind folosită ca mijloc de propulsie iar ceva mai târziu ca mijloc de acţionare a morilor de vânt (începând cu sec. 7 î.Hr. cu penetrare în Europa undeva în jurul sec. 10 - 13 d.Hr.). Aplicaţiile acestor mori de vânt sunt relevate, în primul rând, chiar de numele dat acestora, fiind folosite în mod special la morărit (măcinarea cerealelor cu obţinerea de făine, ulterior mălai, ulei, etc.).  Evident că de la măcinare s-a trecut uşor la tăierea buştenilor (gatere), mărunţirea vegetalelor (în special a tutunului), confecţionarea hârtiei, măcinarea de piatră pentru vopsele, extracţia apei din pânza freatică (cu diverse utilizări) sau din cursuri de apă (în special pentru sistemele de irigaţii, etc.
                Nivelele de utilizare energetică au crescut, astfel, încetul cu încetul de la aproximativ 25 - 30 kW la 1,5 MW, La sfârşitul anului 2010, capacitatea mondială a generatoarelor eoliene a ajuns în jurul a 200.000 MW, echivalentul a 2,5 % din consumul mondial de energie.

             Statistica.

             Pentru a putea gestiona eficient un proces de dezvoltare (mai întâi) şi ulterior de utilizare, orice structură instituţională va avea nevoie de date exacte şi actualizate privind cantităţile, tipurile, sursele, producţia, aprovizionarea, transformarea şi consumul de energie. Actualul stadiu de dezvoltare şi exploatare energetic trebuie să se concentreze într-o măsură din ce în ce mai mare asupra unei bune cunoaşteri şi monitorizări a consumului final de energie,a  energiei regenerabile şi a energiei nuclearo-electrice. În acest sens au fost emise acte normative de monitorizare a emisiilor de gaz cu efect de seră, privind promovarea electricităţii produse din surse regenerabile, privind promovarea cogenerării pe baza cererii de energie electrică utilă pe piaţa internă a energiei; privind performanţa energetică a clădirilor; privind eficienţa energetică la utilizatorii finali şi serviciile energetice, etc. ajungându-se până la elemente cum ar fi recensământul de populaţie şi al locuinţelor, date privind transportul etc.
             Dar, liberalizarea pieţei energiei şi gradul crescând de complexitate, la care se adaugă incapacitatea guvernelor de a susţine politici energetice reale (principala lor atenţie fiind orientată spre siguranţa aprovizionării cu cei mai importanţi carburanţi), fac din ce în ce mai dificilă obţinerea de date fiabile şi actualizate. Aceste date ar trebui să ajute în primul rând la crearea unui model de previziune energetică şi la adoptarea unei strategii pentru o energie durabilă, competitivă şi sigură.
             Aşadar, primul pas este reprezentat de faptul că trebuie să existe garanţii în ceea ce priveşte comparabilitatea, transparenţa, flexibilitatea şi capacitatea de a evolua. Pentru aceasta este nevoie de aşa-zisa "comparabilitate" dată de colectarea de date pertinente şi difuzarea de statistici comparabile privind energia regenerabilă, privind habitatul şi transportul, eficienţa energetică, pierderile şi mentenanţa, etc. În esenţă, cele mai importante date în acest domeniu ar fi reprezentate de: lista cu surse de date, statisticile naţionale şi clarificările sau definiţiile aplicabile, modalităţile de transmitere a datelor, statisticile anuale în domeniu nuclear, statisticile privind energia regenerabilă, statisticile privind consumul final de energie.
             Sursele de date, ce trebuie transmise periodic (lunar, anual, etc.) sunt reprezentate de:
- anchete statistice adresate producătorilor şi comercianţilor de energie primară şi transformată, distribuitorilor şi transportatorilor, importatorilor şi exportatorilor de produse energetice;
- anchete statistice adresate consumatorilor finali de energie din sectoarele industriei prelucrătoare, transporturilor şi din alte sectoare, inclusiv gospodăriile populaţiei;
- alte proceduri de estimare statistică sau alte surse, inclusiv sursele administrative, cum ar fi organismele de reglementare a pieţelor de electricitate şi gaz.

             Producătorii.

             Producătorii se clasifică în funcţie de scopul producţiei în:
- producători a căror activitate principală este producerea de energie electrică şi/ sau termică: întreprinderi, atât private, cât şi publice, a căror activitate principală este producerea de energie electrică şi/ sau termică în vederea vânzării către terţi;
- autoproducători; întreprinderi, atât private, cât şi publice, care produc energie electrică şi/ sau termică în totalitate sau parţial pentru consumul propriu, ca activitate care susţine activitatea lor principală.

Powered by Medow
(2001...2012 dorinm.ro); Ultimul update: 09.03.2010
.
Termeni şi condiţii de utilizare.........Notă realizatori