Lucru - Economics - Tehnica plăților interne și internaționale

Catre paginile Lucru Dorin M

Economics

Balanța de plăți externe.

Generalitati/ concepte.

Balanta de plati externe este un document statistic care rezuma intr-o forma sistematica tranzactiile unei economii (specifica este raportarea la o singura economie nationala) cu restul lumii de-a lungul unei perioade de timp (de obicei un an).

Astfel, acest document ajunge sa reflecte pozitia unei economii nationale in raporturile ei cu restul lumii (impreuna cu balanta de creante si angajamente externe) si contribuie in procesul elaborarii politicii economice externe a oricarei guvernari (atat din punct de vedere al celei nationale cat si a guvernarilor externe, aflate in relatie cu statul reper). Aceasta balanta se intocmeste global (pentru a evidentia totalitatea fluxurilor sau tranzactiilor economice si financiare ale unei tari cu restul lumii), bilateral (pentru relatiile cu o anumita tara) si regional (pentru schimburile cu un grup de tari).

Ea cuprinde tranzactiile dintre agentii rezidenti si nerezidenti, distinctia dintre cele doua categorii bazandu-se pe centrul principal de interes sau de activitate (acceptiunea economica a rezidentei) si nu pe nationalitate sau alte criterii legale (legate de pozitionarea persoanei). Astfel, rezidentii unei economii sunt: familii si indivizi care isi creaza in tara o gospodarie, intreprinderi, corporatii si cvasi-corporatii (de exemplu, sucursale ale investiorilor straini directi), institutii non-profit, guvernul si administratia locala. Nerezidentii includ pe langa persoanele fizice si juridice straine, care activeaza in afara teritoriului national reper, si persoanele care si-au mutat centrul de activitate/ de interes in strainatate, filialele si sucursalele intreprinderilor stabilite in strainatate, turistii, oamenii de afaceri, functionarii diplomatici straini aflati temporar in teritoriul reper si altele asemenea.

Importanta acestor balante (balanta de plati externe si balanta de creante si angajamente externe) este considerabila in special datorita faptului ca determina mersul economiei analizate in mod direct cat si in raport cu economiile cu care aceasta are relatii comerciale, de creditare s.a.. Ele sunt rezultatul abordarii diferite a relatiilor economice internationale ale unei tari dupa cum urmeaza:

- balanta de plati externe se bazeaza pe cuprinderea fluxurilor (tranzactiilor) dintre rezidenti, inregistrate de-a lungul perioadei de referinta (de obicei anul fiscal sau calendaristic);
- balanta de creante si angajamente externe are in vedere stocul de creante si angajamente financiare ale economiei la un moment dat (de obicei la finele anului fiscal sau calendaristic), modificarea acestrui stoc fiind rezultatul tranzactiilor rezultate/ derulate in raporturile cu restul lumii (fapt care o va reflecta in balanta de plati externe), dar si efectul schimbarilor petrecute in ratele de schimb si preturile utilizate in evaluarea creantelor si angajamentelor acumulate de-a lungul timpului, sau alte ajustari valorice.
Elaborarea balantei de plati externe se bazeaza pe un set de reguli care definesc agentii, natura tranzactiilor si modalitatea de inregistrare a acestora. Acest set de reguli este acceptat la nivel national de fiecare entitate in parte dar, in general, totul se conformeaza unor reguli general valabile, in acest sens existand adevarate manuale, cum ar fi cel al FMI ("Manualul balantei de plati" - republicat periodic).

Pentru intelegerea elementelor referitoare la balanta de plati externe, s.a. este necesar sa se abordeze si conceptele de:

- Tranzactia: este un concept care desemneaza fluxul economic care reflecta crearea, transformarea, schimbul, transferul sau stingerea unei valori economice si care presupune schimbarea de proprietate asupra bunurilor si/ sau drepturilor financiare, prestarea de servicii sau disponibilizarea de forta de munca si capital. Totalitatea tranzactiilor constituie fluxurile economice pe care o tara le are cu restul lumii si este, in concluzie, elementul de baza generator al balantei de plati.
- Fluxurile comerciale internationale: reflecta interdependentele dintre tari in planul economiei reale, ca efect al adancirii treptate a diviziunii mondiale a muncii si a specializarii agentilor economici din diferite tari in producerea si comercializarea de produse corporale (produse de baza si produse prelucrate), produse incorporale (brevete de inventie, know-how, lucrari complexe de proiectare) sau de prestari servicii sub forma transporturilor si asigurarilor internationale de persoane si marfuri, al turismului international (prestari de servicii) sau al serviciilor profesionale (de la servicii bancare, de telecomunicatii si de reprezentare pana la servicii de consultanta juridica, gestiune, teleprelucrare si gestionare a bancilor de date din diferite domenii de interes publice sau private).
- Fluxurile financiar monetare internationale: sunt tranzactiile dintre agenti economici apartinand unor state distincte, care se exprima si se realizeaza prin mijloacele de plati si de credit. Aceste fluxuri cuprind doua categorii principale:
- fluxuri de compensare a tranzactiilor comerciale - orice deplasare/ cedare de produse corporale sau necorporale, prestare de servicii, s.a. intr-un sens intre partenerii unei tranzactii/ contract avand ca efect o deplasare in sens invers a unui flux de plati;
- fluxuri financiare independente fata de activitatea comerciala, care se concretizeaza in miscarile internationale de capital (credite externe acordate sau primite, investitii externe directe sau de portofoliu si miscari de fonduri pe termen scurt), consecintele valorificarii capitalului pe o alta piata decat cea de formare fiind veniturile din plasamentele financiare externe, inclusiv transferurile financiare unilaterale.
- Comertul invizibil: este acel segment al comertului/ circuitului economic international/ mondial care grupeaza totalitatea fluxurilor de servicii si financiare ocazionate de circulatia internationala a marfurilor, persoanelor, ideilor si capitalurilor. Astfel, cuprinde tranzactiile comerciale cu produse necorporale si pe acelea care au ca obiect prestarile de servicii, dar si creantele si obligatiile decurgand din fluxurile intre economiile nationale a factorilor de productie capital si forta de munca. Aceste fluxuri nu sunt reflectate la nivel de control vamal (care se limiteaza la produsele corporale) fapt care determina includerea in conceptul de comert invizibil a tuturor acelor fluxuri care nu au ca obiect o marfa tangibila sau un transfer de capital.
- Centrul de interes economic: al unei persoane fizice sau juridice se afla intr-o tara atunci cand aceasta are plasamente interitoriul economic al tarii respective unde sau de unde s-a angajat sau intentioneaza sa se angajezein activitati si tranzactii economice pe o perioada de timp determinata sau nedeterminata, dar nu mai mica de un an.
- Teritoriul economic al unei tari: este teritoriul geografic administrat de guvernul acelei tari (fara a fi indentic cu teritoriul granitelor recunoscute administrativ/ politic), unde persoanele, bunurile si capitalul circula liber. Teritoriul economici cuprinde spatiul aerian, apele teritoriale, teritorii din apele internationale asupra carora are drepturi exclusive, enclavele teritoriale din restul lumii, orice zona libera, depozitele de granita sau unitati operate de intreprinderi nerezidente sub controlul vamal al tarii respective si nu cuprinde enclavele teritoriale utilizate de guvernele straine sau de organizatiile internationale localizate in interiorul granitelor geografice ale tarii.

Balanta de plati externe cuprinde toate tranzactiile de natura financiara sau comerciala si este realizata asemenea unui bilant anual care reflecta un activ (credit) si un pasiv (debit) al tuturor schimburilor realizate. In principiu, tranzactiile internationale se efectueaza cu titlu oneros, generand plati, de obicei in valuta (o parte a comertului international se deruleaza sub forma de operatiuni speciale, exportul fiind compensat prin importul de marfuri, fie la nivel de tranzactie, fie la nivel de relatie), fara a uita de faptul ca unele operatiuni se fac fara contraprestatie (in devize sau natura) fiind considerate transferuri unilaterale (donatii, ajutoare, remiterea in tara de origine a sumelor economisite de catre muncitorii straini, burse, premii, etc.).

Fiecare operatie da nastere unei intrari de devize care este inscrisa in activul balantei sau unei iesiri de devize care este inscrisa in pasivul balantei (in esenta fiind vorba despre o operare contabila de inregistrare si centralizare).

La activ (in credit) balanta de plati externe inregistreaza aportul de resurse rezultate din exportul de bunuri, prestarea de servicii, incasarea de venituri aferente factorilor de productie care au parasit tara, precum si pozitii financiare reprezentand reduceri ale activelor externe sau cresteri ale pasivelor externe ale economiei, iar la pasiv (in debit) scaderea de resurse ca urmare a importului de bunuri, achizitionarii de servicii, plati de venituri afenrete mijloacelor de productie atrase spre valorificare din strainatate, precum si pozitii financiare reprezentand cresteri ale activelor externe ale tarii sau reduceri ale pasivelor sale externe.

Evaluarea tranzactiei se face la pretul pietei, definit fiind ca suma de bani pe care potentialul cumparator o plateste pentru a achizitiona ceva de la potentialul vanzator, ambii parteneri fiind parti independente, reunite in tranzactia respectiva din interese strict comerciale. Momentul de inregistrare al tranzactiei este momentul schimbului (real sau estimat - de fapt determinat de necesitatea inregistrarii contabile a acestuia/ a opratiunii valutare in evidentele contabile bancare si/ sau ale operatorului comercial propriu-zis) de proprietate.

In acest sens, in elaborarea balantei se foloseste principiul dublei inregistrari care presupune compensarea unei furnizari de resurse reale sau financiare de catre o entitate rezidenta unei entitati nerezidente prin incasari si, respectiv, compensarea unei achizitii de resurse reale sau financiare printr-o plata. Daca aceasta compansare nu se produce sub forma de resurse reale sau financiare, operatiunea este considerata a fi un transfer.

Structura balantei de plati externe.

Balanta de plati externe poate fi rezumata intr-o structura bipartita pe conturi: contul curent sau balanta de plati externe curente si contukl de capital si financiar sau balanta miscarilor de capital. Pe langa faptul ca acest model nu este unanim valabil trebuie sa se retina si faptul ca, fiecare tara isi realizeaza propria detaliere de capitole si posturi in functie de specializarea sa internationala, precum si in functie de interesele economice si financiare pe care le promoveaza.

Pentru tara noastra (in viziunea Bancii Nationale si a recomandarilor metodologice ale FMI) contul curent sau balanta de plati externe curente cuprinde 3 capitole disticnte:

A - Bunuri si servicii:

- balanta comerciala - respectiv importul si exportul de bunuri corporale (tangibile sau vizibile), fluxuri evaluate la frontiera vamala a tarii exportatoare, respectiv FOB si se refera, in principiu, la toate bunurile mobile pentru care schimbul de proprietate se face intre rezidenti si nerezidenti;
- balanta sericiilor - incasari si plati generate de comertul international cu servicii de transport de marfuri si calatori, de receptie si control cantitativ si calitativ, de inmagazinare, manipulare si transbordare a marfurilor, comisioanele reprezentantelor externe de comert, taxe si speze portuare si aeroportuare, reclama si publicitate comerciala, servicii de posta si telecomunicatii, radio si televiziune, turism international, comisioane si speze bancare, asigurari si reasigurari internationale, gestiunea reprezentantelor diplomatice, consulare, economice, culturale, militare, etc.;

B - Venituri:

Sau balanta veniturilor, cuprinde in principal veniturile din investitii (directe si de portofoliu), venituri acumulate de un investitor din detinerea de active financiare, cum sunt: depozitele bancare, imprumuturile acordate, obligatiunile, efectele de comert, participatiile la capitalul unei intreprinderi sau crentele unei societati mama asupra sucursalei deschise intr-o tara;

C - Transferurile curente:

Cuprind intrarile sau iesirile de resurse reale si financiare fara compensare din partea beneficiarului. Aceste transferuri sunt divizate in transferurile guvernului (subventii acordate/ primite pentru sustinerea bugetului curent, asistenta tehnica, reparatii impuse prin tratate de pace, contributii la bugetele administrative ale organizatiilor internationale, etc.), transferurile private (economii ale muncitorilor angajati in alte economii, premii, burse, pensii, etc.), alte transferuri intre entitati neguvernamentale rezidente si guverne straine si entitati neguvernamentale nerezidente.

Contul de capital si financiar sau balanta miscarilor de capital se imparte in doua categorii principale de tranzactii:

A. Contul de capital:

Cuprinde toate operatiunile de incasari sau plati in vederea transferului international al capitalului, precum achizitionarea sau vanzarea de active (nefinanciare) care nu sunt rezultatul activitatii umane (de exemplu pamantul sau bogatiile subsolului) si active intangibile (brevete, drepturi de autor, marci, inchirieri sau alte contracte transferabile, etc.) tranzactionate intre rezidenti si nerezidenti.

B. Contul financiar:

Grupeaza toate tranzactiile determinate de schimbarea proprietatii activelor financiare straine, inclusiv crearea sau lichidarea de creante fata de restul lumii in cadrul activelor si pasivelor financiare externe ale unei economii. Fluxurile incluse in contul financiar sunt clasificate in:

- investitia directa - intr-o intreprindere, presupune un plasament financiar al unui nerezident in scopul de a influenta luarea deciziilor. Limita inferioara pe care trebuie sa o atinga un asemenea plasament pentru a fi considerat ca investitie directa este, conventional, 10 % din actiunile sau activele intreprinderii vizate. Acest flux financiar cuprinde atat plasamentele initiale cat si castigurile reinvestite.
- investitia de portofoliu - este o tranzactie care are ca obiect valori mobiliare de natura actiunilor sau a obligatiunilor, scopul fiind acela de valorificare a capitalului pe o piata externa mai avantajoasa decat propria piata financiara.
- Alte investitii - se refera la creditele comerciale, imprumuturile de la diferite fonduri (FMI, s.a.), depozite bancare, etc.
- activele de rezerva se afla sub controlul si la dispozitia autoritatii monetare din fiecare tara (banca centrala) pentru a regulariza dezechilibrele survenite si pentru a interveni pe piata valutara in scopul influentarii cursului de schimb al monedei nationale sau pentru a exercita anmite influente. Constituite din aur monetar, drepturi speciale de tragere, pozitia de rezerva in FMI, disponibilitati in valute straine si alte creante. Miscarea activelor de rezerva de-a lungul anului de referinta reflecta activitatea autoritatii monetare centrale pentru echilibrarea balantei de plati externe, pentru sustinerea monedei nationale sau cu alte scopuri.

Din punct de vedere al factorului timp, miscarile de capital sunt impartite in:

- intrari si iesiri de capital pe termen lung (peste un an) realizate sub forma de investitii directe si de portofoliu, sub forma de imprumuturi angajate si/ sau acordate, precum si sub forma finantarii unei sau unor filiale externe catre firma mama;
- intrari si iesiri de capital pe termen scurt (pana la un an) realizate sub forma de credite comerciale si plasamente financiare cu caracter speculativ;
- transferuri financiare cu caracter exceptional si unilateral aparute, de obicei, ca o consecinta a unor evenimente cum ar fi un razboi, s.a.

In alcatuirea balantei de plati externe apar erori si omisiuni deoarece datele necesare sunt deseori derivate independent, din surse diferite, ceea ce face ca procesul de contabilizare prin dubla intrare sa aiba unele limite. Deoarece lipsurile si inadvertentele tind sa se compenseze, marimea diferentei nete nu poate fi considerata ca un indicator al acuratetii unei balante dar, in cazul in care diferent este mare si persistenta in timp tinde sa afecteze credibilitatea intregii balante.

Soldul balantei reflecta relatia in care se gasesc cele doua conturi principale ale balantei de plati externe (contul curent si cel de capital) din punct de vedere al intrarilor si iesirilor generate de tranzactiile internationale. Balanta globala a unui stat trebuie sa fie echilibrata (pozitiva), soldul exprimand influenta tranzactiilor efectuate de o economie cu restul lumii asupra rezervelor internationale nete ale tarii. In analiza dezechilibrelor survenite in balanta de plati externe se utilizeaza o serie de solduri partiale, stabilite ca diferentele intre intrarile (incasarile) si iesirile (platile) de valuta pe tipuri de tranzactii (comparandu-se activul cu pasivul fiecarei pozitii sau a unor grupuri tipice de pozitii din balanta globala analizata.

Alaturi de stabilirea soldurilor partiale, in analizele de balanta se utilizeaza frecvent si indicatorul grad de acoperire a platilor prin incasari (GA). Acest indicator realizeaza comparatia sub forma unui raport care confera doua avantaje: a. dezechilibrul absolut capata o dimensiune calitativa exprimata procentual, b. se elimina utilizarea semnului soldului, care poate influenta negativ eventuale demersuri analitice:

GAi = (Xj/ Mj) x 100

Comparand diferitele solduri partiale sau grade de acoperire specifice pozitiilor analizate cu situatia balantei globale, se afla contributia acestor pozitii la un eventual dezechilibru general, ceea ce semnalizeaza domeniile (sectoarele) in care este necesara o corectie a comportamentului agentilor economici in relatiile lor cu partenerii externi, astfel incat pe o perioada mai mare de timp tendinta de echilibrare sa fie evidenta.

Mecanisme de echilibrare a balantei de plati externe.

Balanta de plati externe este in mod necesar echilibrata in sensul ca activul este egal cu pasivul (debitul cu creditul) dar se folosesc frecvent conceptele de debalanta, dezechilibru, activ (excedent), pasiv (deficit) al balantei. In contextul mecanismelor de echilibrare a balantei se utilizeaza 2 concepte tehnice distincte: balanta "peste linie" pentru balanta tranzactiilor curente si balanta "sub linie" pentru contul de capital si financiar mai putin postul "active de rezerva" din acest cont. Activele de rezerva raman, in acest context, un spatiu de manevra, care preia acele dezechilibre ce nu pot fi rezolvate prin compensarea dintre posturile sau conturile balantei globale.

Astfel, excedentul balantei de plati externe curente (contul curent se afla "peste linie") determuina "sub linie": a. un export de capital sub forma de investitii in strainatate sau imprumuturi acordate altor tari, b. o sporire a rezervelor monetare internationale ale tarii sau c. o reducere a propriei datorii fata de strainatate.

Deficitul contului curent este acoperit "sub linie" prin urmatoarele mecanisme folosite fie alternativ, fie cumulativ: a. import de capital sub forma investitiilor straine in propria economie sau a imprumuturilor contractate in strainatate, b. amanarea rambursarii datoriei externe contractate anterior si crearea de arierate financiare in raporturile cu creditorii externi, c. cheltuirea unei parti din rezervele monetare internationale pentru a achita platile devenite scadente in anul de referinta. In acest sens, cel putin in tara noastra in ultimii ani, s-a abordat o practica de acoperire a deficitului balantei de plati curente prin miscari de capital... Insa, aceasta practica s-a dovedit devastatoare pentru economia tarii noastre deoarece ea se practica pentru perioade mici de timp, reprezentand doar o trecere a unei parti din sarcinile de actualitate catre sarcinile de viitor.

Prin urmare, mecanismele de echilibrare ale balantei de plati externe sunt reprezentate de doua elemente principale:

- dezechilibru intr-un sens al contului curent se contracareaza, fie si partial, printr-un dezechilibru invers al contului de capital si financiar, mai putin postul "active de rezerva";
- eventualul rest al acestei operatiuni de contracarare influenteaza activele de rezerva ale autoritatii monetare centrale.

Dorin, Merticaru