Pentru Lucru - Lex Dicționar


LEGISLAȚIE Bugetară.

            Selectează (click/ tap) linkul care te interesează:

Legea nr. 188 din 8 decembrie 1999 privind Statutul funcționarilor publici (republicată în M. Of. nr. 365 din 29 mai 2007).

Legea nr. 78 din 8 mai 2000 privind prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție (publicată în M. Of. nr. 219 din 18 mai 2000).

O.G. nr. 137 din 31 august 2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formlor de discriminare (republicată în M. Of. nr. 380 din 27 iunie 2013).

Legea nr. 215 din 23 aprilie 2001 a administrațiie publice locale (republicată în M. Of. nr. 123 din 20 februarie 2007).

Legea nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informațiile de interes public (publicată în M. Of. nr. 663 din 23 octombrie 2001).

O.G. nr. 27 din 30 ianuarie2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor (publicată în M. Of. nr. 84 din 1 februarie 2002).

Legea nr. 500 din 11 iulie 2002 privind finanțele publice (publicată în M. Of. nr. 597 din 13 august 2002).

Legea nr. 14 din 9 ianuarie 2003 a partidelor politice (republicată în M. Of. nr. 408 din 10 iunie 2015).

Legea nr. 53 din 24 ianuarie 2003 privind Codul Muncii (republicată în M. Of. nr. 345 din 18 mai 2011).

Legea nr. 252 din 10 iunie 2003 privind registrul unic de control (publicată în M. Of. nr. 429 din 18 iunie 2003).

Legea nr. 7 din 18 februarie 2004 privind Codul de conduită a funcționarilor publici (republicată în M. Of. 325 din 2 august 2007).

Legea nr. 393 din 28 septembrie 2004 privind Statutul aleșilor locali (publicată în M. Of. nr. 912 din 7 octombrie 2004).

Legea nr. 176 din 1 septembrie 2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144 din 21 mai 2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative (publicată în M. Of. nr. 621 din 2 septembrie 2010).

Legea nr. 115 din 19 mai 2015 pentru alegerea autorităților administrației publice, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/ 2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/ 2004 privind Statutul aleșilor locali (publicată în M. Of. nr. 349 din 20 mai 2015).

Legea-Cadru nr. 153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice (publicată în M. Of. nr. 492 din 20 iunie 2017).

O.U.G. nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ (publicată în M. Of. nr. 555 din 5 iulie 2019).


Legislație informații clasificate


Legea nr. 51 din 29 iulie 1991 privind securitatea națională a României (republicată în M. Of. nr. 515 din 14 august 2013).

Legea nr. 182 din 12 aprilie 2002 privind protecția informațiilor clasificate (publicată în M. Of. nr. 248 din 12 aprilie 2002).

Standardele naționale din 13 iunie 2002 de protecție a informațiilor clasificate în România, aprobate prin H.G. nr. 585 din 13 iunie 2002 (publicate în M. Of. nr. 485 din 5 iulie 2002).


H.G. nr. 781 din 25 iulie 2002 privind protecția informațiilor secrete de serviciu (publicată în M. Of. nr. 575 din 5 august 2002).

Legislație Achiziții Publice


OMFP nr. 1792 din 24 decembrie 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale (publicat în M. Of. nr. 37 din 23 ianuarie 2003).

O.U.G. nr. 30 din 12 aprilie 2006 privind funcția de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii (publicată în M. Of. nr. 365 din 26 aprilie 2006).

Contractul ca izvor al obligațiilor civile - art. 1166 și următoarele din Codul Civil (Legea nr. 287 din 17 iulie 2009 - Codul civil, republicată în M. Of. nr. 409 din 10 iunie 2011).

Ordinul A.N.R.M.A.P. nr. 509 din 14 septembrie 2011 privind formularea criteriilor de calificare și selecție (publicat în M. Of. nr. 687 din 28 septembrie 2011).

O.U.G. nr. 13 din 20 mai 2015 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Achiziții Publice (publicată în M. Of. nr. 362 din 26 mai 2015).

H.G. nr. 634 din 28 iulie 2015 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Achiziții Publice (publicată în M. Of. nr. 645 din 25 august 2015).

O.U.G. nr. 40 din 23 septembrie 2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014 - 2020 (publicată în M. Of. nr. 746 din 6 octombrie 2015).

H.G. nr. 901 din 27 octombrie 2015 privind aprobarea Strategiei naționale în domeniul achizițiilor publice (publicată în M. Of. nr. 881 din 25 noiembrie 2015).

Legea nr. 98 din 19 mai 2016 privind achizițiile publice (publicată în M. Of. nr. 390 din 23 mai 2016).

Legea nr. 99 din 23 mai 2016 privind achizițiile sectoriale (publicată în M. Of. nr. 391 din 23 mai 2016).

Legea nr. 100 din 19 mai 2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii (publicată în M. Of. nr. 392 din 23 mai 2016).

Legea nr. 101 din 19 mai 2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor (publicată în M. Of. nr. 393 din 23 mai 2016).

H.G. nr. 394 din 2 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/ acordului-cadru din Legea nr. 99 din 23 mai 2016 privind achizițiile sectoriale.

H.G. nr. 395 din 2 iunie 2016, pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/ Acordului cadru din Legea nr. 98 din 19 mai 2016 privind achizițiile publice (publicată în M. Of. nr. 423 din 6 iunie 2016).

H.G. nr. 867 din 16 noiembrie 2016 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii din Legea nr. 100  2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii (publicată în M. Of. nr. 985 din 7 decembrie 2016).

Ordonanța de urgență nr. 58 din 19 septembrie 2016 pentru modificarea și completarea unor acte normative cu impact asupra domeniului achizițiilor publice (publicată în M. Of. nr. 738 din 22 septembrie 2016).

Legea nr. 184 din 17 octombrie 2016 privind instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziție publică (publicată în M. Of. nr. 831 din 20 octombrie 2016).

Ordin ANAP nr. 281 din 22 iunie 2016 privind stabilirea formularelor standard ale Programului Anual al Achizițiilor Publice și Programului Anual al Achizițiilor Sectoriale (publicat în M. Of. nr. 487 din 30 iunie 2016).

Instrucțiunea nr. 1 din 4 ianuarie 2017 emisă în aplicarea prevederilor art. 179 lit. g) și art. 187 alin. (8) lit a) din Legea nr. 98/ 2016 privind achizițiile publice, respectiv a art. 192 lit. g) și a art. 209 alin (8) din Legea nr. 99/ 2016 privind achizițiile sectoriale (publicată în M. Of. nr. 32 din 11 ianuarie 2017).

Instrucțiunea nr. 2 din 19 aprilie 2017 emisă în aplicarea prevederilor art. 178 și art 179 lit. a) și b) din Legea nr. 98/ 2016 privind achizițiile publice, respectiv a prevederilor art. 191 și 192 lit a) și b) din Legea nr.  99/ 2016 privind achizițiile sectoriale (publicată în M. Of. nr. 300 din 27 aprilie 2017).

Instrucțiunea nr. 3 din 8 august 2017 privind modificările contractului de achiziție publică/ contractului de achiziție sectorială/ acordului-cadru și încadrarea acestor modificări ca fiind substanțiale și nesubstanțiale (publicată în M. Of. nr. 673 din 17 august 2017).

H.G. nr. 1 din  10 ianuarie 2018 pentru aprobarea condițiilor generale și specifice pentru anumite categorii de contracte de achiziție aferente obiectivelor de investiții finanțate din fonduri publice (publicată în M. Of. nr. 11 ianuarie 2018).

H.G. nr. 419 din 8 iunie 2018 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 98/ 2017 privind funcția de control ex ante al procesului de atribuire a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, pentru modificarea H.G. nr. 34/ 2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, pentru modificarea H.G. nr. 634/ 2015 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Achiziții Publice, precum și pentru modificarea și completarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/ acordului cadru din Legea nr. 99/ 2016 privind achizițiile sectoriale aprobate prin H.G. nr. 394/ 2016, a Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii din Legea nr. 100/ 2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, aprobate prin H.G. nr. 867/ 2016.

Ordinul Secretarului General al Guvernului nr. 600 din 20 aprilie 2018 pentru aprobarea Codului controlului intern/ managerial al entităților publice (publicat în M. Of. nr. 387 din 7 mai 2018).

Ordin ANAP nr. 1581 din 5 octombrie 2018 privind aprobarea formularelor standard ale proceselor verbale intermediare de evaluare aferente procedurilor de atribuire a contractelor/ acordurilor-cadru de achiziție publică, a contractelor/ acordurilor-cadru sectoriale și contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii (publicat în M. Of. nr. 885 din 22 octombrie 2018).

Instrucțiunea nr. 1 din 11 aprilie 2019 pentru modificarea Instrucțiunii Președintelui Agenției Naționale pentru Achiziții Publice nr. 2 din 21 decembrie 2018 privind ajustarea prețului contractului de achiziție publică/ sectorială (publicată în M. Of. nr. 296 din 17 aprilie 2019).

Ordin A.N.A.P. nr. 1760 din 21 iunie 2019 pentru aprobarea Metodologiei de supervizare a modului de funcționare a sistemului achizițiilor publice/ sectoriale, concesiunilor de lucrări și servicii (publica în M. Of. nr. 544 din 3 iulie 2019).

Ordin nr. 1017 din 20 februarie 2019 privind aprobarea structurii, conținutului și modul de utilizare a Documentației standard de atribuire a contractului de achiziție publică/ sectorială de produse, precum și a modalității de completare a anunțului de participare/ participare simplificat.

            Legendă:
            B. Of. = Buletinul Oficial al României.
            H.G. = Hotărâre a Guvernului României.
            M. Of. = Monitorul Oficial al României.
            N.B.N.R. = Normă a Băncii Naționale a României.
            O.G. = Ordonanță a Guvernului României.
            O.I.N.S. = Ordin al Institutului Național de Statistică.
            O.M.F.P. = Ordin al Ministrului Finanțelor Publice.
            O.U.G. = Ordonanță de Urgență a Guvernului României.

            Notă: Conținutul acestei secțiuni (”Legislație Utilă” și ”Glosar Economic”) are un caracter strict informativ, fiind destinat informării cititorilor. Prin urmare, orice acțiune directă sau indirectă realizată în baza documentațiilor incluse aici ține complet și exclusiv de responsabilitatea Dumneavoastră.

Dorin M - 10 Septembrie 2020